Yhdistyksen säännöt


Suomen Ekoyrittäjät ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Ekoyrittäjät ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristöä säästävämpien teollisuustuotteiden valmistusta ja kauppaa sekä edistää ympäristöä vähemmän kuormittavia yritystoiminnan muotoja, kulutustapoja ja menetelmiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäseniään heidän ekotaloudellisessa toiminnassaan. Yhdistys järjestää myös kampanjoita, kokouksia, messuja ja valistustilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja tuotanto- ja kulutustapojen sekä säädösten muuttamiseksi ympäristöä säästävämpien tuotteiden käyttöä suosivaan suuntaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi organisoida tai tehdä yhteisostoja jäsenyritystensä tarpeisiin. Yhdistys voi myös ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.
Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksella on yhdistyksen hallituksen esityksestä mahdollisuus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti.

Jäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 5-10 varsinaista jäsentä sekä heille valitut 0-10 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt ottaa hallitus tai sen oikeuttama henkilö.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittajia ovat hallituksen puheenjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se/ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

6. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista ja aikaisintaan kolmekymmentä päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai ilmoittamalla siitä laajasti jäsenistön keskuuteen leviävässä lehdessä.
Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksessa suoritettavat henkilövaalit tai päättäminen jäsenen yhdistyksestä erottamisesta.

8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme kymmenesosaa (3/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

9. Yhdistyksen vuosikokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

– hyväksytään kokouksen työjärjestys;

– esitetään tilinpäätös , vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

– päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista;

– päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;

– valitaan hallituksen jäsenet;

– valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja hänelle/heille varatilintarkastajat, tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika;

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa.
Päätös vaatii vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.