Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)

mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.06.2019. Viimeisin muutos 08.06.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Ekoyrittäjät Ry, y-tunnus:1536090-6

Raittilantie 59, 39700 Parkano

Muut yhteystiedot: info@ekoyrittajat.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

pj. Susanna Myllymäki, info@ekoyrittajat.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin ja yhdistyksen asioista tiedottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot

(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit

sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tiedot poistetaan jäsenen irtisanouduttua yhdistyksestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä

viesteistä, jäsenhakemuksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen

kautta ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta lainsäädännön mukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä

osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa esim. nettisivujen jäsenesittelyä varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät

tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden

laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja

muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja

vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja

vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö

tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön

esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen

poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn

rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).