Suomen Ekoyrittäjät ry

Yhdistys edistää ympäristövastuullista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa.

Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan toimintaa, joka selvästi ylittää lakisääteisen ympäristönsuojelun tason ja jossa suojelu ylittävältä osalta perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan eko-eettisiä periaatteita.

Yhdistys perustettiin vuonna 1993 (rekisteröitiin 1994) niiden yritysten aloitteesta, jotka saivat em. periaatteiden mukaista Eko-Osuuspankin myöntämää ns. ekoluottoa.

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa yrittämistä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, saada uusinta tietoa ympäristöasioiden kehityksestä, verkottua ja luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen jäsenmerkkiä yrityksensä nimen yhteydessä.

Jäseneksi voi hakea yhdistyksen hallitukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, josta käy ilmi, miten yritys toiminnassaan toteuttaa ympäristövastuullisuutta ja eko-eettisiä periaatteita. Ekoyrittäjiin voivat liittyä myös samoilla periaatteilla toimivat yhdistykset.
Lisätietoja:

info@ekoyrittajat.fi

Periaatteemme

Ekologisesti vastuullinen yritystoiminta ottaa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön.

Ekologisesti vastuullinen yritystoiminta ottaa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön. Tuotteen/palvelun turvallisuuteen ja sen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään huomiota sen koko elinaikana: tuotanto, käyttö ja hävitys. Lisäksi yrityksellä on sosiaalinen vastuu sidosryhmistään.

Yritystoiminnan vastuullisuutta on pystyttävä jotenkin arvioimaan, joten arvioinnin pohjaksi on luotava sääntöjä.

Seuraavassa on lueteltu tekijöitä, joita ekologisesti vastuulliselta tuotannolta ja toiminnalta voidaan edellyttää.

Tarpeellisuus

Tuote tai palvelu ei luo kysyntää keinotekoisesti, vaan vastaa olemassa olevaan tarpeeseen pyrkien jopa vähentämään kokonaiskulutusta. Parhaimmillaan se korvaa vahingollisen tuotteen tai palvelun.

Energia

Tuotteen valmistus ja käyttäminen sekä havittäminen käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Energia tuotetaan tavalla, joka tukee kestävää kehitystä.

Materiaalit

Tuotteessa käytetään ympäristölle vähiten haitallisia aineita ja tuotantomenetelmiä sekä suositaan uusiutuvia materiaaleja.

Käyttäjäläheisyys

Tuotteen mittasuhteet ovat inhimilliset; pieni on kaunista. Tuote on korjattavissa ja korjaukset voi tehdä itse. Tuote on käyttäjälle turvallinen

Kierrätys

Käyttöikänsä jälkeen tuotteen materiaali voidaan kierrättää uudelleenkäyttöön tai hävittää haitattomasti. Itse tuotteeseen käytetään kierrätettyä materiaalia.

Käyttöikä

Tuote on kestävä, eikä riipu muodin vaihteluista. Ei turhia kertakäyttötuotteita.

Tuotanto

Tuotannossa ei käytetä uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista peräisin olevia raaka-aineita. Tuotannossa ei käytetä eläinkokeita ja vältetään saastuttamista ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Kuljetus

Kuljetuksissa pyritään välttämään energian tuhlausta. Tuotanto tapahtuu mahdollisimman lähellä kuluttajaa, ja tuote kuljetetaan mahdollisimman vähän saastuttavalla tavalla.

Pakkaus

Tuotteet eivät aiheuta tarpeettomia jätteitä esim. liiallisen pakkaamisen tai pakkauksen lyhyen käyttöiän takia.

Sosiaalisen vastuun kriteerit

  • kaikkien yrityksen työntekijöiden kuuleminen yrityksen päätöksenteossa ja tavoitteiden määrittelemisessä
  • työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • mahdollisuuksien luominen vähemmistöille
  • inhimillisten arvojen kuten luovuus, tuottavuus, itsekunnioitus, vastuullisuus ja tasa- arvo, vaaliminen
  • kestävän kehityksen edistäminen yhteiskunnassa, mahdollisuuksien mukaan niin omassa toimintaympäristössä kuin kansainvälisestikin. Esim. oikeudenmukainen kaupankäynti kehitysmaiden kanssa
  • totuudenmukainen tiedottaminen sidosryhmille ja julkisuuteen
  • yritys arvostaa säästäväisyyttä toiminnassaan

Hallitus

team_image
Puheenjohtaja

Niina Harvilahti

Kaisla-ekokampaamo

team_image
Hallituksen varapuheenjohtaja

Susanna Myllymäki

More Joy

team_image
Hallituksen jäsen, somepäivitykset

Päivi Takkunen

Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky

team_image
Hallituksen jäsen, somepäivitykset

Pia Heikkinen

Ecoil.fi / Vanilja Valencienne

team_image
Hallituksen jäsen, somepäivitykset

Julia Loukia

Elämyksen taika

Voimassaolevat säännöt: 14.06.2021

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Ekoyrittäjät ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristöä säästävämpien teollisuustuotteiden valmistusta ja kauppaa sekä edistää ympäristöä vähemmän kuormittavia yritystoiminnan muotoja, kulutustapoja ja menetelmiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäseniään heidän ekotaloudellisessa toiminnassaan. Yhdistys järjestää myös kampanjoita, kokouksia, messuja ja valistustilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja tuotanto- ja kulutustapojen sekä säädösten muuttamiseksi ympäristöä säästävämpien tuotteiden käyttöä suosivaan suuntaan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi organisoida tai tehdä yhteisostoja jäsenyritystensä tarpeisiin. Yhdistys voi myös ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksella on yhdistyksen hallituksen esityksestä mahdollisuus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Jäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 3-8 varsinaista jäsentä sekä heille valitut 0-5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt ottaa hallitus tai sen oikeuttama henkilö. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista ja aikaisintaan kolmekymmentä päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköisesti tai kirjallisena kullekin jäsenelle. Yhdistyksen kokoukseen voidaan  osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksessa suoritettavat henkilövaalit tai päättäminen jäsenen yhdistyksestä erottamisesta.

8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

9. Yhdistyksen vuosikokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

– hyväksytään kokouksen työjärjestys;

– esitetään tilinpäätös , vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto;

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

– päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista;

– päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;

– valitaan hallituksen jäsenet;

– valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle/heille yksi varatilintarkastaja tai yksi varatoiminnantarkastaja, tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika;

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Päätös vaatii vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.