Suomen Ekoyrittäjät ry

Yhdistys perustettiin vuonna 1993 (rekisteröitiin 1994) niiden yritysten aloitteesta, jotka saivat em. periaatteiden mukaista Eko-Osuuspankin myöntämää ns. ekoluottoa.

Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan vastuullisen yritystoiminnan eko- eettisiä periaatteita.

Jäsenyys Suomen Ekoyrittäjissä tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua ja kouluttautua, luoda suhteita muihin alan yrityksiin ja organisaatioihin sekä oikeuden käyttää yhdistyksen jäsenmerkkiä. Jäsenyrityksen tunnistaa Suomen Ekoyrittäjät ry:n logosta.
Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea jäsenyyttä oheisella hakemuksella:   Liity jäseneksi

Lisätietoja:

info@ekoyrittajat.fi

Periaatteemme

Ekologisesti vastuullinen yritystoiminta ottaa huomioon toiminnan vaikutukset ympäristöön.

Ekologisesti vastuullinen yritys pyrkii toiminnassaan minimoimaan ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ihmisten taloudellisten ja aineellisten toimintojen sopeuttamista maapallon luonnonvarojen riittävyyteen ja luonnon sietokykyyn

Ekologisesti vastuullinen yritystoiminta huomioi:

Ympäristövastuu

Ympäristövaikutuksien tiedostaminen ja niiden hallinta. Huomion kiinnittäminen ympäristöä kuormittaviin päästölähteisiin ja niiden minimoiminen.

Yritys noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja varmistaa, että toiminnalla on tarvittavat luvat ja noudattaa ympäristöasioissa huolellisuutta. Yritys pyrkii estämään vaaroja ja minimoimaan mahdollisesti syntyneitä haittoja.

Yritys tunnistaa sen keskeiset hiilijalanjäljen tekijät ja pyrkii vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksiaan.

Tuotannon ja toiminnan vastuullisuus

Tuotanto ja siihen liittyvät alihankinnat ovat vastuullisia, ja että yrityksessä tehdään eettisesti kestäviä valintoja kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Tuotannossa ei käytetä uusiutumattomien luonnonvaroja, eikä tehdä eläinkokeita.

Yrityksen työntekijöiden oikeudenmukainen ja yhdenvertainen kohtelu, hyvinvoinnista huolehtiminen ja kuuleminen päätöksenteossa.

Kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistäminen.

Hallitus

team_image
Hallituksen puheenjohtaja

Susanna Myllymäki

More Joy

team_image
Hallituksen varapuheenjohtaja

Julia Loukia

Elämyksen taika

team_image
Sihteeri & rahastonhoitaja

Eija Ojanen

Unelmien UniKoru

team_image
Hallituksen jäsen, mentor

Päivi Takkunen

Ekokampaamo-parturi Hiusmeri Ky

Hallituksen jäsen, somepäivitykset

Carolina Mobarac

Kunnonmuutto

Hallituksen varajäsen

Aaro Karhu

Suomen Muuttolaatikko

Hallituksen varajäsen

Kai Pihlström

Kaikuva

Voimassaolevat säännöt: 14.06.2021

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Ekoyrittäjät ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristöä säästävämpien teollisuustuotteiden valmistusta ja kauppaa sekä edistää ympäristöä vähemmän kuormittavia yritystoiminnan muotoja, kulutustapoja ja menetelmiä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tukee jäseniään heidän ekotaloudellisessa toiminnassaan. Yhdistys järjestää myös kampanjoita, kokouksia, messuja ja valistustilaisuuksia sekä toimittaa julkaisuja tuotanto- ja kulutustapojen sekä säädösten muuttamiseksi ympäristöä säästävämpien tuotteiden käyttöä suosivaan suuntaan. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi organisoida tai tehdä yhteisostoja jäsenyritystensä tarpeisiin. Yhdistys voi myös ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistyksen jäseninä voivat olla yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksella on yhdistyksen hallituksen esityksestä mahdollisuus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen vastaisesti. Jäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 3-8 varsinaista jäsentä sekä heille valitut 0-5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä ottaa rahastonhoitajan. Muut tarvittavat toimihenkilöt ottaa hallitus tai sen oikeuttama henkilö. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen varsinaista jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide ja vaaleissa arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

6. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista ja aikaisintaan kolmekymmentä päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköisesti tai kirjallisena kullekin jäsenelle. Yhdistyksen kokoukseen voidaan  osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksessa suoritettavat henkilövaalit tai päättäminen jäsenen yhdistyksestä erottamisesta.

8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

9. Yhdistyksen vuosikokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

– hyväksytään kokouksen työjärjestys;

– esitetään tilinpäätös , vuosikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto;

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

– päätetään hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista;

– päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä;

– valitaan hallituksen jäsenet;

– valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle/heille yksi varatilintarkastaja tai yksi varatoiminnantarkastaja, tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika;

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Päätös vaatii vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistön äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.